026 351 7104
026 370 6440

Wat we bieden

Wij zijn voor onze cliënten een 24-uurs opvang die professionele, residentiële en psychische begeleiding biedt voor jong volwassenen en volwassenen. Verder wordt er passende zorg, begeleiding en ondersteuning geboden gericht op de hulpvraag van de cliënt.

Begeleiding

Stichting 4 Your Care staat voor kwaliteit vanuit het werken met professionals/ervaringsdeskundigen en de persoonlijke begeleiding in combinatie met het kleinschalig wonen. De cliënten worden ondersteund bij het behalen van gestelde doelen en perspectieven die zij beogen. Vanuit solidariteit en betrokkenheid wil Stichting 4 Your Care een bijdrage leveren aan het verbeteren van hun situatie.

De begeleiding is gericht op het bieden van structuur, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het vergroten van de zelfredzaamheid wordt bereikt door empowerment (eigen kracht van de cliënt).
Onze cliënten krijgen ondersteuning in de dagelijkse zaken met als doel het leren zelfstandig te wonen en positief te kunnen participeren in de maatschappij. Dit wordt individueel, in groepsverband en als ambulante begeleiding (ondersteuning) aangeboden.

De huiselijk sfeer is de kracht van Stichting 4 Your Care. Voor bewoners wil Stichting 4 Your Care worden gezien als een begeleidwoonvoorziening, waarbij per individu wordt gekeken naar zijn of haar hulpvraag en daarop een voor zover mogelijk passend aanbod wordt aangeboden.

De kerntaken die Stichting 4 Your Care als prioriteiten ziet zijn:

  • Het bieden van 24-uurs woonvoorziening met begeleiding
  • Het rehabiliteren en het aanleren van basisvaardigheden
  • Het stimuleren en activeren van de zelfredzaamheid van de cliënten
  • Het bieden van ambulante begeleiding

Ambulant/begeleid zelfstandig wonen

Stichting 4 Your Care biedt ambulante begeleiding bij cliënten thuis en/of in de woonomgeving. Het streven is om de zelfredzaamheid, structuur en de zelfstandigheid verder te vergroten. Verder is er een begeleid zelfstandig wonen traject bij een dochterbedrijf van Stichting 4 Your Care te weten Grow in Life (GiL). Vanuit het intensieve traject van Stichting 4 Your Care kan men door stromen naar GiL.

GiL is een vervolg traject op het wonen bij Stichting 4 Your Care, hierbij moet u denken aan zelfstandige woonruimte met zorg op maat. Hierin worden de geleerde vaardigheden verder vergroot en waar zo nodig aangescherpt.
GiL moet gezien worden als een woonvoorziening waar lotgenoten in het zelfde pand verblijven, maar verder wel de vrijheid en zelfstandigheid genieten van een "normaal" bestaan.

Rehabilitatie

De rehabilitatietrajecten zijn gericht op resocialisatie. De werkwijze van Stichting 4 Your Care is gebaseerd op een gefaseerde aanpak en een systematische werkwijze.

Wij hanteren het 8-fasenmodel in het begeleidingstraject. Deze aanpak wordt stap voor stap toegepast waarbij de verwachtingen laagdrempelig zijn. De aanpak in het 8-fasenmodel is krachtgericht, dat wil zeggen dat de begeleiding zich richt op de kracht van de cliënten en de mogelijkheden deze te versterken.

8-fasenmodel